Barcy Magdolna : Konfliktusok és előítéletek : a vonzások és taszítások világa
Barcy Magdolna Konfliktusok és előítéletek : a vonzások és taszítások világa / Barcy Magdolna, Budapest , Oriold, 2012.
Teljes cikk >>


Egy tankönyv, amiben mindenki talál megfontolandót. Hogyan alakulnak ki a sztereotípiák és előítéletek? Tehetünk-e ezek ellen, vagy emberi valónkból következnek és el kell fogadnunk őket? Hogyan működnek és hogyan oldhatók fel a csoportok közötti ellenségeskedések – legyen szó akár egy osztályterem klikkjeiről, vagy a politikai szimpatizánsokról? Ezekre és sok egyéb kérdésre megtalálja a választ a könyvben!

Forrás

katalógus

A bizalmatlanság hálójában : a magyar beteg
A bizalmatlanság hálójában : a magyar beteg / szerk. Muraközy László, Budapest , Corvina, 2012.
Teljes cikk >>


 

„A magyar társadalom alapvetően bizalmatlan; a társadalom tagjai bizalmatlanok egymással és a közintézményekkel szemben. Márpedig a bizalom – a társadalmi tőke alapvető komponense – rendkívül fontos a gazdaság, széles értelemben a társadalom megfelelő működése szempontjából. A bizalmatlanság lassítja és drágítja a gazdasági fejlődést, atomizálja a társadalmat, gyengíti a civil szférát, végső soron kiüresíti, formálissá teszi a demokráciát.

A tanulmánykötet a társadalmi bizalom egyik legfontosabb összetevőjével, a közintézmények iránti bizalommal foglalkozik. Kitűnő tudósok – közgazdászok és jogászok – gondolataival ismerkedhet meg az olvasó. A kép, ami az előadások olvastán kibontakozik, elégedettségre egyáltalán nem ad okot. A társadalom alig bízik a közintézményekben, amelyeknek pedig éppen az lenne a feladatuk, hogy működésükkel mintát, mindennapos leckét adjanak a demokrácia működéséből.

Ez a kötet fontos diagnózis egy súlyos problémákkal küzdő társadalomról; fecske, amely ugyan nem csinál nyarat, de hozzásegítheti az olvasót a felismeréshez, hogy a civil társadalom összefogása, a bizalom erősítése elengedhetetlen feltétel, ha ki akarunk törni ebből az évtizedes zsákutcából.” Felcsuti Péter

Forrás

Katalógus

Bernhard, Thomas : Önéletrajzi írások
Bernhard, Thomas Önéletrajzi írások / Thomas Bernhard, [Budapest] , Ab Ovo, 2007.
Teljes cikk >>


"Az íróban és ebben az írásban is, mint mindenkiben és minden írásban, fellelhetők hiányosságok, sőt hibák is, ferdítés vagy hamisítás azonban soha, mert az írónak semmi oka nincs arra, hogy akár csak egyetlen ferdítést vagy hamisítást megengedjen magának. Emlékezetében és értelmében bízva, erre az együttvéve, úgy hiszem, szilárd alapra támaszkodva vállalkozik erre a kísérletre is, egy olyan tárgy megközelítésére, amely valóban rendkívül nehéz. Ám semmi okát nem látja, hogy pusztán a hiányosságok és a hibák miatt felhagyjon ezzel a kísérlettel. Ezek a hiányosságok és hibák éppúgy hozzátartoznak ehhez az íráshoz mint kísérlethez és közelítéshez, ahogy a benne lejegyzettek. Semmi nem lehet tökéletes, legkevésbé a leírtak, az olyan jegyzetek pedig egyáltalán nem, mint ezek, amelyek ezer meg ezer lehetséges emlékfoszlányból állnak össze. Az itt közöltek töredékek, amelyekből, ha az olvasó akarja, minden további nélkül összeállítható az egész. Semmi több. Gyermekkorom és ifjúságom töredékei, semmi több." Thomas Bernhard (1931-1989) a Bécsben, Seekirchenben, Traunsteinben és Salzburgban töltött gyermekéveket, életének meghatározó időszakát idézi fel ötrészes önéletrajzi művében az emlékezés kezdeteitől a grafenhofi tüdőszanatórium végleges elhagyásáig. Figyelemmel kísérhetjük az író nagyapa (Johannes Freumbichler) hatása alatt felnövő fiatalember sorsát: a háború, a kollégium, a gimnáziumi tanulmányok, a kereskedősegédi munka, a betegségek, a kórtermek, a szanatóriumok viszontagságait. Bernhard a rá jellemző sajátos iróniával adja elő ifjúságának, életfilozófiája kialakulásának történetét.

Forrás

Katalógus

Dickens, Charles : Nehéz idők
Dickens, Charles Nehéz idők / Charles Dickens, Budapest , Európa, 2010.
Teljes cikk >>


 

Dickens utolsó nagy alkotói korszakában, 1854-ben jelentette meg a Nehéz idők-et. Részben hagyományos dickensi mű ez: társadalomjobbító harcának eredményes, tényleges változásokat hozó állomásai, a dologház, az adósok börtöne, a jogszolgáltatás, a kíméletlen iskolarendszer leleplezése közül most az ipari forradalom utáni munkássors sivárságának, kilátástalanságának bemutatása került sorra. Annyiban pedig teljesen új, hogy előtte az angol irodalomban senki nem foglalkozott a gyárvárosok szegényeinek világával, a munkáscsaládok tudatlanságával, reménytelenségével, alkoholizmusba menekülésével. A helyszín a képzeletbeli észak-angliai gyárváros, Coketown. Gradgrind, az utilitárius elveket valló iskolaigazgató csakis tényeket óhajt a nebulók fejébe verni, képzeletről, csodálkozásról hallani sem akar. Ebben a szellemben neveli két gyermekét is: Louisa leányát, akit a lelketlen gyároshoz, Josiah Bounderbyhoz ad feleségül, és fiát, Tomot, aki Bounderby bankjában kap állást. A két fiatal addig éli szeretetlen, örömtelen életét, míg a haszonelvű gondolkodásmód majdnem minden emberséget kiöl belőlük, s egy jóravaló munkás életét is tönkreteszik. Hajdani iskolatársuk, a vándorcirkusz bohócának lánya, a képzelet, a csodálkozás gyermeke, Sissy mutat végül utat nekik, hogy legalább valamit helyrehozhassanak mindabból, amit az előző generáció tanítók, reformerek, politikusok elrontott. A nagy történész, Macaulay helytelenítően komor szocialista műnek nevezte a regényt, a kapitalista társadalom korabeli romantikus bírálói, John Ruskin és William Morris viszont lelkesen magasztalták, George Orwell pedig a benne megnyilvánuló nemes haragot dicsérte. A könyvből készült 1977-es, John Irvin rendezte angol tévéfilmsorozatban többek között Patrick Allen és Edward Fox alakította a főszerepeket.

Forrás:http://www.libri.hu/konyv/nehez-idok-2.html

Katalógus

Kosztolányi Dezső : Könyvek és lelkek
Kosztolányi Dezső Könyvek és lelkek / Kosztolányi Dezső, Budapest , Európa, 2011.
Teljes cikk >>


 

A kötetben Kosztolányi Dezső legjobb íróportréinak válogatását olvashatjuk.
"Kosztolányi életében nem jelent meg tanulmányainak, esszéinek gyűjteménye, csak halála után adta ki irodalmi tárgyú írásai egy részét Illyés Gyula a "Lenni vagy nem lenni", a "Lángelmék" és a "Kortársak" köteteiben. A "Könyvek és lelkek" szerkezete is ennek alapján épül fel. A régi magyar irodalom nagyjait felelevenítő írásokat a világirodalom klasszikusairól készített arcképek követik, majd a modern szerzőkről szóló esszék, melyekben kortársait jellemzi a költő. Bár kötetünk válogatás, arra törekedtünk, hogy összegyűjtsük a legfontosabb és legátfogóbb, ma is élő kérdéseket érintő értekezéseket, melyekben az írónak volt tere érdemben elmondani véleményét. A szöveget mai helyesírással közöljük, meghagyva azonban Kosztolányi sajátos szóhasználatát és néhány központozási jellegzetességét. A "Könyvek és lelkek" nemcsak az irodalom iránt érdeklődőknek nyújt élvezetes olvasmányt, hanem különös életutak és művészi pályák együttes alakulását is tanulmányozhatja az alkotói sorsokra kíváncsi olvasó." (Fráter Zoltán)

katalógus

Le Clézio, Jean-Marie Gustave : A láz
Le Clézio, Jean-Marie Gustave A láz / J. M. G. Le Clézio, Budapest , Ulpius-ház, 2008.
Teljes cikk >>


J. M. G. Le Clézio kötetének visszatérő motívuma a lázas állapot, melyet egy közönséges fogfájás, meghűlés vagy napszúrás is kiválthat. A lázas ember azonban mégsem teljesen önmaga; hallucinál, ébren álmodik, múltja megelevenedik, vagy éppen képzelgései rabjaként egy másik ember életét kezdi élni. Roch napszúrás hatására kezd el hallucinálni. Izzadságtól csatakos ágyán fekve azt képzeli, hogy szeretkezik, és delíriurnában lassan átváltozik azzá a nővé, akit a karjában tart …
“Ez a könyv kis őrületeinkről szól. Mindennap elveszítjük a fejünket. Dühbe jövünk. Ujjongunk. Részegek vagyunk. Ez általában nem tart soká, de épp elég. Valóságos vulkánok vagyunk. Szüntelenül kitöréssel fenyegetünk” – írja a kötetről a szerző, akit idén a svéd királyi akadémia irodalmi Nobel-díjjal tüntetett ki. Le Clézio “az érzéki eksztázis szerzője”, aki hazájában valóságos ikon, és akinek helyenként kísérletező és vad, máshol finom szövetű és árnyalt regényei szerte a világban nagy népszerűségnek örvendnek.

Forrás

Katalógus

Romsics Gergely Mítosz és emlékezet : a Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák és a magyar politikai elit emlékirat-irodalmában
Romsics Gergely Mítosz és emlékezet : a Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák és a magyar politikai elit emlékirat-irodalmában / Romsics Gergely, Budapest , L'Harmattan, 2004.
Teljes cikk >>


A kötetben a politikai mítoszok elemzésére történik kísérlet, visszavezetve az olvasót a Monarchia számtalanszor újraírt felbomlástörténetének időszakába. 

A kiadvány az elmúlt évszázad mítoszait olyan fiktív elbeszélésekként mutatja be, amelyek alkalmasak bizonyos meghatározott világszemléletek közvetítésére, annak megfelelően, hogy az ideológiai tartalmat a szemtanú hiteles beszámolójába kódolja... 

Az eljárás bizonyos kételkedést árul el azzal szemben, amit hagyományosan történeti megértésnek neveznek, és amelyet szokás szerint mindmáig a történetíró legfontosabb központi feladatának tartanak. Ezzel szemben a szerző a történeti modellalkotás újszerű lehetőségeivel kísérletezik, hasznosítva a társtudományok, így az

- irodalomelmélet, 
- a szociolingvisztika, 
- a szociálantropológia és 
- az antropológia egyes elméleteit.

*
Ennek megfelelően a „MÍTOSZ ÉS EMLÉKEZET” című ezen kiadványt a Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák és a magyar politikai elit emlékirat-irodalmában témakör iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik figyelemmel szeretnék kísérni a könyvben a politikai mítoszok elemzését, a Monarchia számtalanszor újraírt felbomlástörténetét, nyomon kívánják követni a történeti modellalkotás újszerű lehetőségeinek kísérletét, ízelítőt szeretnének kapni és tájékozódásukhoz hasznosítani a társtudományok, így az irodalomelmélet, a szociolingvisztika, a szociálantropológia és az antropológia egyes elméleteit is.

Forrás

Katalógus

Világtörténet
Világtörténet / főszerk. Salamon Konrád, Budapest , Akad. K., 2011.
Teljes cikk >>


A kötet célja, hogy a történettudomány jelenlegi eredményeinek alapján egy kötetben foglalja össze az emberiség történetét a kezdetektől a a 20. század végéig. A szerzők e hatalmas anyagot próbálták úgy tömöríteni, hogy az egyetemes történet minden fontos eseményével megismerkedhessenek az olvasók. Elsősorban a politikatörténet bemutatására törekedetek, mert ebből vonható le a legtöbb tanulság, de az egyes fejezetek bevezetőiben áttekintést adnak az adott korszak tudományáról, művészetéről, gazdaságáról, és az akkor élt emberek életmódjáról is. Részletes tartalomjegyzés, a név- és földrajzi névmutató, valamint kronológia segíti az olvasót az eligazodásban. 

forrás

katalógus

Buda Béla : Az elme gyógyítása : kritikus pillantások egy különös orvosi szakterületre
Buda Béla Az elme gyógyítása : kritikus pillantások egy különös orvosi szakterületre / Buda Béla, Budapest , Háttér, cop. 2011.
Teljes cikk >>


„A pszichiátriával tehát valami baj van. Mi ez a baj? Honnan ered? Mi lesz ebből? Mi a pszichiátria jövője?”

 

A pszichiátria ellentmondása: orvostudományként olyan területen működik, amely inkább lélektan és társadalomtudomány, nem tudja kezelni az emberi viselkedés etikai problémáit, nem tudja elválasztani egymástól a normálist és a kórost, [...] nincs önálló emberképe, nem tud kommunikálni a társadalommal. Viszont a gyógyszergyártó és gyógyszerforgalmazó cégek más orvosi ágazatokban nem tapasztalható méretű befolyást gyakorolnak rá, és tevékenységét hatalmas marketingtérré változtatják. — Részlet a Bevezetésből

 

 

 

Pszichiátria: betegségek és betegek, gyógyszerek és lelki terápiák, kórházak és rendelők – sajátos világ az egészségügyön belül, a test, a lélek és a társadalom határterületein. Az elmúlt évtizedek sok változást, fejlődést hoztak, de a 19. század végének szemléletmódjai és viszonyai még együtt élnek a 21. századéval, számos ellentmondást tapasztalható a tudomány és a gyakorlat között. Egy orvosi szakma tartja kézben az ellátást, miközben új segítő szakmák működnek, működnének közre. A közvélemény tájékozatlan, a közfelfogás hárító, miközben a társadalom megoldásokat várna a krónikus és leépülő betegek ellátásában, az öngyilkosság, az alkoholfogyasztás és a droghasználat megelőzésében, kezelésében.

 

Buda Béla könyve e problémakörbe igyekszik bevezetni az olvasót, azonban könyve nem csak a szakmabelieknek szól: szándéka éppen az, hogy a köztudatban, közbeszédben meglévő háttérismeretekre utalva, különböző összefüggések és jelenségek metszeteit bemutatva az érdeklődő laikusok számára is érthetővé tegye a helyzetet.

 

A pszichoterapeuta szerző nemcsak lassan félévszázados szakmai tapasztalataiból indul ki, hanem felhasználja korábbi szakirodalmi munkásságának részleteit is, köztük szaktudományos publikációkat is. Ezek azért is szükségesek, mert a problémafelvetés mellett a szerző szándéka a szaktudományi párbeszéd és vita megindítása.

Különös vállalkozás tehát a könyv: Buda Béla elkötelezett híve szakmájának, mégis a kritikai számvetés szükségességét hirdeti a jobbítás, a fejlődés érdekében. „Keserédes” a hangnem, vállalt szubjektivitás váltakozik pontos dokumentációs törekvésekkel. A szelíd provokáció szándékos: ezekről a dolgokról őszintén, nyíltan, akár véleményeket ütköztetve is beszélni kell – ezt szeretné a könyv elősegíteni.

forrás

katalógus

Čapek, Karel Egy tisztes polgár meghurcoltatása : és más történetek a média természetéről
Čapek, Karel Egy tisztes polgár meghurcoltatása : és más történetek a média természetéről / Karel Čapek, Budapest , Alinea, cop. 2011.
Teljes cikk >>


Karel Čapek ezúttal a média különös, néha abszurdnak tűnő világába kalauzolja az olvasót. A címadó műben egy mit sem sejtő átlagpolgár válik a sajtó szenzációéhségének célpontjává. Önálló életre kelnek a homályos vádak. A célirányosan tálalt, egyébként jelentéktelen tények eltorzításából megállíthatatlannak tűnő ügyet kreál a sajtó. A szerkesztő különös álma című novellában az előre gyártott szólamokkal dolgozó újságíró eszköztárát leplezi le a groteszk nagy mestere. A válogatáskötet további műveiben az elismert cseh író aki maga is dolgozott újságíróként humoros, egyben valósághű képet fest a szerkesztőségek életéről, s görbe tükröt tart a sikersztorikat filmre vivő médiaiparnak. A Čapek által leírt abszurd világ nem idegen a mai valóságtól, s ez nem a véletlen műve, és nemcsak a szerző érdeme, hanem talán a mai kor vétke is

forrás

katalógus