Lukács Józsefné - Ferencz Éva: A játék nem csak játék!?

http://marvin.bookline.hu/product_images/1034/B904902.JPG

KATALÓGUS

Az óvodás gyerekek legfőbb tevékenysége a játék. A könyv segít beépíteni, cselekedtetve, tapasztalatok útján, játékosan, észrevétlenül „megtanítani”, megszerettetni a 3-7 éves korosztállyal a matematikát. Így a matematikai érdeklődés felkeltésétől eljutnak a gyerekek a logikus gondolkodás megalapozásához.
A játékgyűjtemény egy egész óvodai nevelési évet – matematikai tartalmú nevelés vegyes korcsoportban – hónapokra lebontva kínál ötleteket a különböző matematikai képességprofilokra, és kijelöli a fejlesztési lehetőségeket is minden hónapra. A havi ütemterv sok jó ötletet ad, mert így a játékba beágyazva fejlesztik tudatosan az óvodáskorú gyerekeket.
A pedagógusok, szülők kedvük szerint válogathatnak ebből a bőséges kínálatból. A mértékegységek és a geometria megtanítása is játékosan történik, így azok az óvodások, akik ezekkel a játékos feladatokkal sajátítják el az űr-, hosszúság-, tömegmérés, valamint a geometria alapjait, biztos alapokon állhatnak majd az iskolai tanulmányaikban is ezeken a területeken.

Forrás: http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Lukacs_Jozsefne_Ferencz_Eva_A_jatek_nem_csak_jatek_Matematikai_fejlesztojatekok_ovodasoknak&id=97100&type=22


Hajdú László: Egy, két, há', négy

http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/NagyBoritokepShow?konyv=10682

KATALÓGUS

Ez a kézikönyv a mindennapos testnevelés megvalósításához nyújt segítséget, elsősorban olyan pedagógusok számára, akik nem testnevelés szakosak, azonban mégis mindennapi feladatukká vált a mozgásfejlesztés. Továbbá mindenkinek ajánljuk, aki új ötletekkel szeretné színesíteni meglévő gyakorlati tudását. A kiadvány részletes elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a mindennapos testnevelés oktatásához. Játékgyűjtemény, gimnasztikai gyakorlattár, tanmenetek, óratervek nyújtanak útmutatót a tanítók számára. A leírásoknál, gimnasztikai feladatoknál és az óravázlatoknál külön figyelmet szentelte a szerző arra, hogy egy tornateremben, de akár a folyosón, udvaron, vagy az osztályteremben is végre lehessen hajtani a gyakorlatokat, játékokat, ezzel is megkönnyítve a nehezebb helyzetben lévő iskolák munkáját.

forrás: http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp;jsessionid=38411A9BE159E7A326D9098BABEAC6E3?konyv=10682

 


Kovácsné Bakosi Éva: A játszóképesség, mint a kisgyermekekkel foglalkozók kulcskompetenciája

KATALÓGUS

A felsőoktatás fogalomtárában is helyet kapott a kompetencia, mely az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a bennünk lévő tudást (ismereteket, képességeket és attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk. A kompetenciaalapú oktatás ma olyan cél, amely alapvetően átalakítja az iskoláról, a tanításról és tanulásról való gondolkodást. Legáltalánosabb megfogalmazásban, amikor valakinek a kompetenciáját szeretnénk fejleszteni, az a célunk, hogy cselekvőképessé tegyük. Erről beszélhetünk általános (közoktatás), ill. konkrétabb, speciálisabb (szakképzés, felsőoktatás) megközelítésben is. A kompetens ember nem ezt vagy azt képes megtenni, azaz nem a cselekvések egy előre rögzített listáját tudja végrehajtani, hanem – egy-egy területen – az előre nem látható cselekvések végtelen sorának megtételéhez szükséges képességekkel rendelkezik. (Halász Gábor)
A kompetens ember nemcsak képes valamire, hanem egyúttal elkötelezett a cselekvésre, felelősnek érzi magát saját cselekvéséért, és cselekvő helyzetbe akarja hozni magát. A kompetencia ilyen értelemben jóval több, mint az, amit képességnek vagy készségnek nevezünk. Képességeknek és készségeknek a passzív ember is birtokában lehet, a kompetens ember szükségképpen cselekvő embert is jelent. Az előre nem látható helyzetekben való aktív cselekvőképesség képességének a kialakítása, ezért mondható, hogy a kompetencia fogalmában benne van bizonyos nyitottság is.
Mindenekelőtt a kompetenciáknak egy belátható, szűkebb körét kell meghatároznunk: ezek a kulcskompetenciák. Az ide tartozó kompetenciákat mindenkinek el kell sajátítania, és ezek kifejlesztése elvárható az intézményektől.

forrás:http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp?konyv=9765


Fazekasné Fenyvesi Margit: A beszédhanghallás fejlesztése 4-8 éves életkorban

KATALÓGUS

 

A beszédhanghallás segítségével a beszédhangokat változó hangkörnyezetben is, önállóan is észlelni tudjuk. Az elkülönítést a hangok tulajdonságai (komponensei) alapján tesszük meg. A beszédhangok különbözhetnek egymástól a képzés helyében, módjában, a hangszalagok rezgésének különbözőségében, az ejtés időtartamában, a hangkihallás folyamatában. Ez a spontán fejlődő készség a beszéd tanulásával egyidejűleg működni kezd. Segítségével lehetővé válik a szóbeli közlések felfogása, hangzási hasonlóságuk ellenére a tartalmi különbségek értelmezése (pl. ebédel-ebéddel). A beszédhangképzésben, az artikulációs folyamat szabályozásában a beszédhanghallás kontroll szerepet tölt be. Általa a gyermek a környezet és a saját hangejtése közötti különbséget folyamatosan megszünteti (könnyen észlelhető és/vagy ejthető hangoknál gyorsabban, nehezebben észlelhető és/vagy ejthető hangoknál, pl. „r” hang, lassabban). A folyamat pontos kezdési ideje nem ismert, de nagyjából három-öt évet vesz igénybe. A fejlődés még ez után is folytatódik a hierarchizálással. Nagy József (2000) a készségekre vonatkoztatva négy, egymásra épülő szintet nevez meg: perceptuális és nyelvi-tapasztalati, valamint verbális és formalizált értelmező szintet. A beszédhanghallás készség perceptuális és nyelvi szinten működik, a szabályozás a nyelvi kommunikációban akusztikus észleleti szinten valósul meg. De ezzel a fejlődési folyamatnak még nincs vége, mert az optimalizálódáshoz több évre van szükség

forrás: http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp?konyv=1219

 


Körmöci Katalin: Hová bújt a matematika? 1.

KATALÓGUS

 

Ebben a szakkönyvben igyekeztem összegezni az eddigi tapasztalataimat, amelyeket összegyűjtöttem:
• az óvodapedagógus-képzésben lévő oktató-nevelő munkám során (óvodapedagógia, didaktika és a pedagógiai tudományok egyéb területei, matematika módszertan oktatása és gyakorlati képzése),
• az óvóképzésben az óvodai gyakorlat vezetése során, a tevékenységekre való felkészítésben, vezetésében, elemzésében és értékelésében,
• számtalan óvodapedagógusi bemutató során,
• országos óvodapedagógiai szakmai konferenciák (szám szerint ez évig tizenhat alkalommal) szervezése, lebonyolítása során, amelyeknek szakmai gondozója és előadója voltam,
• számos nevelőtestületi, térségi és országos konferencia meghívott előadójaként, ahol törekedtem arra, hogy az óvodás gyermekek matematikai tapasztalatszerzését interaktív módon, kooperatív tevékenységek során csoportmunkában éljük át,
• a Hová bújt a matematika? általam összeállított akkreditált továbbképzés során, amely országszerte nagy érdeklődést váltott ki, így kb. ötven – vagy talán több is – alkalommal volt lehetőségem előadójaként tudásom átadni, mindemellett gazdagodni a minden napi gyakorlattal, eközben a problematikus kérdések re megkeresni a választ a részt vevő kollégákkal.
Arra vállalkozom, hogy egy olyan módszertan könyvet nyújtsak át, amelyben:
• a hangsúly az egyes gyermekekben lévő lehetőségek kibontakozására kerül,
• ahol a gyermek van a középpontban, a maga fejlődő személyiségével, egyediségével és sajátos fejlődési tempójával,
• ahol a mindennapi nevelőmunka a gyermekek sajátos igényeihez, érdeklődéséhez igazodik, tevékenységekben valósul meg, és önnön maguk szerezhetik meg az abban rejlő tapasztalatokat, mi közben azok fejlődésüket is elősegíti.
E kézikönyv azért időszerű, mert eligazít:
• az alapprogram szerint történő matematikai tapasztalatszerzés mindennapi lehetőségeiben,
• a matematikai szakmai fogalomhasználat értelmezésében
• és a játékos ötleteivel, módszertani ajánlásaival segíti a tudatos felkészülést. Ezért tartottam fontosnak az alábbi pedagógiai alapvetésre építkezni, kiemelten foglalkoznia gyermeki szükségletekkel. Majdan itt is (nem csak a II. kötetben) bemutatok egy olyan tevékenységtervet, amely a tevékenységben megvalósuló tapasztalatszerzést mintázza. A módszertani kérdések kifejtése ezekre épül.

forrás: http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp?konyv=10678


Körmöci Katalin: Hová bújt a matematika 2.?

KATALÓGUS

A II. kötet elsősorban a tevékenységben megvalósuló tanulás tervezési lehetőségeivel foglalkozik. De amíg eljut az óvodapedagógus a mindennapi tevékenységekig, azoknak megtervezéséig, számos más terveket is készít. Csak úgy képes helyes, az ő csoportjára, az ő egyes gyermekeire tervezni, ha előtte átlátja:
• hogyan legyen képes minden egyes gyermek kibontakozását elősegíteni, hogy nyugodt lelkiismerettel engedhesse el az iskolába (3-4 évi nevelési-fejlesztési tervet kell készítenie),
• meg kell ismernie a csoportja minden egyes gyermekének fejlődését, fejlettségi szintjét, és ezt félévenként összegeznie kell (Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése), mert
• erre építi a tematikus terveit és
• ebből bontja le tevékenységeinek terveit.
A könyv ezt a tervezői ívet mutatja be, de nem időzik a nevelési tervek bemutatásával, hanem csak a tevékenységek tervezésével foglalkozik (tanulási tevékenységek). A közölt tervek a kiegészítése kötelező az óvodapedagógus számára. A kiegészítések mindig legyenek összhangban a csoport nevelési tervével, amit minden óvodapedagógus a saját csoportjára tervez.
 
forrás: http://www.krasznaresfiai.hu/kinalatunk/ovodapedagogusoknak-szakkonyvek/hova-bujt-a-matematika-2-kormoci-katalin
 
 

Lukács Józsefné - Ferencz Éva: Itt a tavasz, fut a tél, kis méhecske döngicsél

Lukács Józsefné, Ferencz Éva: Itt a tavasz, fut a tél, kis méhecske döngicsél

KATALÓGUS

 

Óvodai játékos fejlesztések kézikönyve és fejlesztő játékok gyűjteménye

Ősztől őszig című négyrészes fejlesztő játékgyűjtemény-sorozatunk harmadik kötete a tavaszi témájú játékokat foglalja magába. Olyan játékokat gyűjtöttünk össze, amelyek valamennyi óvodai témát átölelik. Felfogásunk szerint az évszak-irányultság miatt a nevelésünk kerete a környezeti tevékenységrendszer. A tevékenységek tartalmát évszakonként rendezzük, az aktualitásokra figyelve. Ez a tervezési alap biztosítja a koncentrációt, lehetőséget ad az állandó ismétlésre, és kapcsolja az új ismeretet a régihez. Különösen igaz ez a visszatérő témák esetében: időjárás, növények és állatok, emberi munkák, közlekedés. Napi életünk így lesz természetes színtere a tanulásnak. Az itt található fejlesztő játékok a helyi óvodai nevelési programokban megjelenő nevelési területek megvalósítását egészíthetik ki. Gyűjteményünk ennek megsegítéséhez ad számos ötletet és játékot, amelyeket mi már kipróbáltunk és bátran ajánlunk. A játékos fejlesztések elsősorban a beszédet, a mozgást, azzal együtt a kognitív képességek kialakulását segítik elő. Mindezek egy témára épülnek, mindig ide térünk vissza vagy utalunk rá (eszközökkel, dalokkal, mondókákkal, helyzetekkel), a fejlesztések ilyen módon komplex formában történnek.

 

forrás: http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Lukacs_Jozsefne_Ferencz_Eva_Itt_a_tavasz_fut_a_tel_kis_mehecske_dongicsel&id=88210&type=22


Körmöci Katalin: Kézikönyv a projektszemléletű óvodai életről

KATALÓGUS

 

A gyermek gyermeki mivoltának tisztelete vezette azokat, akik át akarták menteni az intézményes oktatásba azoknak a korábbi időszakoknak a pedagógiai törekvéseit, tevékenységeit, amelyek a tanulás, valamint a tudásszerzés lényeges elemei, segítői voltak. Vallották, hogy a pedagógus tudásának szóbeli átadása kevéssé értelmes lépése a gyermeki ismeretszerzésnek, különösen, ha nincs tudomásunk arról, mit tudnak, és képesek-e a nyújtott ismeret befogadására. A projekt – mint a tanulásszervezés egyik módja – a múlt századelő gyermekbarát pedagógusi elképzeléseiből táplálkozik. John Dewey (1859-1952) pragmatista filozófus – a reformpedagógia egyik elméleti megalapozója – írásaiból tudjuk, hogy a gyermek közvetlen tapasztalását tekintette örömteli tanulási tevékenységnek. Csak a tapasztaláson alapuló gondolkodást tartotta értelmesnek. De nemcsak az egyszerű tapasztalást, ha nem annak cselekvésbe ágyazott feldolgozását is szükségesnek vélte.

 

forrás: http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp?konyv=10200

 


Bagdy Emőke: A tehetség kibontakozása

Bagdy Emőke - Henry Jacoby - Kövi Zsuzsanna - Dr. Mirnics Zsuzsanna - A tehetség kibontakozása

KATALÓGUS

 

Egy könyv, amely a tehetség tiszteletében, megbecsülésében és szeretetében született. Másként közelit, mint a legtöbb, a tehetséges személyiséggel foglalkozó írás, mert egyrészt a jövő reménységeire, a fiatal tehetségekre koncentrál, másrészt szokatlan optikából: a fény és árnyék összetartozására, az eredetiség és a mögötte meghúzódó problémavilág sajátosságaira hívja fel a figyelmet. Amit feltár a tehetséges fiatalokra jellemző, közös vonásokból, azt az egyedi problémamintázatokkal, e páratlan belső világ egyedi jellemzőinek finom megmutatásával teszi teljesebbé.

Miben más és új, miért fontos ez a könyv? Mert cselekvő módon, segítő gyakorlattal szolgálja a tehetség szabad kibontakozását. Nagykiterjedésű hazai kutatás nyomán a szerzők száz fiatal esetében igazolják a személyiség fejlődését elősegítő pszichológiai szolgálat eredményességét. Bizonyítékokon alapuló eredményeikből felragyog az az érték, hogy a tehetség abban is különleges, ahogyan csekély segítségre hatalmas pozitív változással válaszol.

A könyv minden szülőt és a nevelő munkában részt vevő szakembert megszólít, gyakorlati ötleteket adva a tehetségfejlesztésben alkalmazható intervenciókkal, lehetőségekkel kapcsolatban.

 

forrás: http://www.libri.hu/konyv/bagdy_emoke.a-tehetseg-kibontakozasa.html

 


Ranschburg Jenő: A világ megismerése óvodás korban

Ranschburg Jenő - A világ megismerése óvodáskorban

KATALÓGUS

 

A könyv a 3-6 éves gyermekek gondolkodásának, világképének fejlődését ábrázolja, bemutatva, hogyan bontakozik ki az óvodáskorú gyermek személyisége. Szó van az "én" megnyilvánulási formáiról attól a pillanattól kezdve, hogy a gyermek a tükörben felismeri és megnevezi önmagát.

 

 


Felsütött a nap az égre: magyar népdalok

Rosonczy-Kovács Mihály: Felsütött a nap az égre - Magyar népdalok

KATALÓGUS

Rosonczy-Kovács Mihály, aki maga is gyakorló népzenész hegedűs, rendhagyó népdaloskönyvében kilenc tájegységet választott ki a Kárpát-medencéből és Moldvából. Különös gonddal összeválogatva, részletes díszítésekkel ellátott, mégis letisztult kottaképekkel, gazdag szöveganyaggal közöl százötven népdalt. A kötetből kilenc táj jellegzetes arculata is kirajzolódik: történeti-földrajzi leírások, versek, prózai részletek, valamint a táncházi énekesek, muzsikusok legkiválóbb mesterei - többek között Berecz András, Juhász Zoltán, Szerényi Béla - személyes hangvételű esszéi hozzák közel a világot, amelyben a dalok születtek. A válogatás segítségünkre lesz ünnepeinken, mert találunk benne születésnapi köszöntőt, menyasszonykísérőket vagy éppen karácsonyi regölést, ráadásul a dalok fele el van látva hangszeres akkordkísérettel is. Örömére szolgálhat a kötet azoknak, akik számos népdalt ismernek, de azoknak is, akik csak most találkoznak a népzenével. Méreténél fogva bárhová magunkkal vihetjük: táncházba, folkkocsmába, kirándulásra vagy nyári táborba. Legyen ez a szép könyv segítségére mindazoknak, akik e kultúra örökségével gazdagodni és másokat is gazdagítani szeretnének.

 

forrás:http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Rosonczy_Kovacs_Mihaly_Felsutott_a_nap_az_egre_Magyar_nepdalok&id=118423&type=22

 


Gróh Ilona: Ringató : Ölbéli játékok, mondókák, dalok

Gróh Ilona - Ringató - CD melléklettel

KATALÓGUS

A két nagysikerű Ringató könyv folytatásaként most hatvan gyönyörű, klasszikus gyerekdalt nyújt át Gróh Ilona, a Ringató alapítója, a módszer kidolgozója.

A zeneszerzők között Kodály Zoltán, Szőnyi Erzsébet, Ádám Jenő, a szövegírók sorában pedig Weöres Sándor, Gazdag Erzsi és Csukás István neve szerepel. A gyűjteményben a komponált gyerekdalok mellett más népek dalaival is találkozhatunk, amelyek messzi tájak hangulatát idézik.

A könyv CD mellékletén a Ringatósok számára ismerősként csendül fel az alapító, Gróh Ilona hangja, de a felvételeken énekel és kobzon játszik Gáll Viktória Emese, valamint énekel és gitározik Hazay Annamária és Hazay Tímea is. Szabó Adrien és Balogh Sándor hegedűvel, furulyával, citerával, dorombbal és nádidudával gazdagítja a hangzást.

Szepesi Szűcs Barbara gyönyörű, harmóniát sugárzó képei nagyszerűen simulnak a dalokban megjelenő érzésekhez, fokozzák a könyvet lapozgató, éneklő kisgyerek vagy felnőtt örömét. Ezt a kiadványunkat szintén családi énekeskönyvnek szántuk, de az előzőekhez hasonlóan nagy haszonnal forgathatják a pedagógusok is.

 

forrás: http://www.libri.hu/konyv/groh_ilona.ringato-cd-melleklettel-2.html

 


Küllős Imola - Laza Dominika: Népi mondókák

tinta-04-Nepi-mondokak-bor180

KATALÓGUS

A Népi mondókák című könyvben a gazdag és változatos magyar gyermek­folklór legjellemzőbb és legkedveltebb „hagyományos” darabjait válogattuk össze, tematikus fejezetekbe csoportosítva. A kiadvány a csecsemőkortól a kisiskolás­korig használható a gyermekek nevelésében. 

Az itt közreadott mondókákat és dalocskákat azért nevezzük „hagyományos­nak”, mert már 100–150 évvel ezelőtt is ismerték és használták gyermekkorukban – mindig a megfelelő helyzethez igazítva – nagyszüleink és dédszüleink, akár falun, akár városon éltek. 

A válogatásban megtalálhatók a dajkarímek, a mondókák, a csúfolók, a kiszá­moló versikék, a csalimesék mellett a nyelvtörők és a köszöntőversikék is. A közre­adott anyag felhasználását 50 kotta segíti.

 

forrás: http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=384

 


Thoroczkay Miklósné: Beszédtechnikai gyakorlókönyv

Thoroczkay Miklósné - Beszédtechnikai gyakorlókönyv

KATALÓGUS

 

A beszédtechnika a beszéd akusztikájának a javítására szolgál. Tanulása során részekre szedjük az amúgy automatikusan működő beszédfolyamatot. A szép beszédhez meg kell tanulnunk a hangsúlyviszonyok felismerését és pontos alkalmazását is. A magabiztos, jó technikával és némi rutinnal a beszélő...

 

forrás: http://www.libri.hu/konyv/thoroczkay_miklosne.beszedtechnikai-gyakorlokonyv.html

 


Ljudmila Ulickaja: Örökbecsű Limlom

KATALÓGUS

Az Örökbecsű limlom minden eddiginél összetettebb képet nyújt Ljudmila Ulickaja ön- és világszemléletéről, élet- és művészetfilozófiájáról. A műfajilag is sokszínű kötetben az orosz írónő szinte az összes olyan dologról beszél, ami foglalkoztatta valaha. A személyesebb szövegekben, illetve a vele készült és a kötetbe beválogatott interjúkban kendőzetlen őszinteséggel fogalmaz magánéletéről, pályafutásáról. Megtudhatjuk, hogy a családi környezettől kezdve az olvasmányélményekig mi formálta leginkább a személyiségét. Miként azt is, milyen véleménnyel van a család, szerelem, házasság, barátság fogalmáról és megvalósulási formáiról. A társadalmi kérdésekben is bátran foglal állást. Így derül rá fény, mit gondol a nők társadalomban betöltött szerepéről, a politikáról, az állami és egyházi ideológiákról, vagy éppen a világ működését meghatározó gazdasági rendszerekről. Esszéiben, művészeti írásaiban pedig főként a kifogyhatatlanul gazdag orosz kultúra legfontosabb kérdéseiről beszél. Mindezt a tőle megszokott közvetlenséggel és nyíltsággal tárja olvasói elé.

 

forrás: http://kiadok.lira.hu/kiado/magveto/index.php?action=konyv&id=139422050

 


Bihari Péter: Kérdések és válaszok az I. világháborúról

KATALÓGUS

 

A politikusok, diplomaták és tábornokok koruk gyermekei voltak. Nekik sem volt elképzelésük, milyen a modern, gépesített háború, ami paradox módon megkönnyítette annak kirobbanását.

Bihari Péter hűen, korszerű szemlélettel adja vissza az I. világháború fontosabb eseményeit és problémáit, világos, olvasmányos stílusban. A könyv fontos pozitívuma, hogy teljességében tekinti át a világháborút, a távolabbi hadszíntereket, országokat is – tehát a Monarchia háborúját szélesebb perspektívába helyezi.

 

forrás: http://napvilagkiado.eu/webaruhaz/shop.product_details/1-ujdonsagaink/flypage.tpl/865-kerdesek-es-valaszok-az-i-vilaghaborurol/

 


Tabajdi Gábor: Kiegyezés Kádárral

Tabajdi Gábor - Kiegyezés Kádárral

KATALÓGUS

 

Kádár János végletesen elutasított kommunista politikusként lett a legfőbb politikai hatalom birtokosa Magyarországon 1956-ban. Néhány évvel később azonban már jól érzékelhető kül- és belföldi elfogadottsággal rendelkezett. Egyes halála után készült felmérések szerint pedig az egyik legnépszerűbb magyar történelmi személynek számított az évezredforduló idején.
Politikájának értékelése és a nevével fémjelzet korszak megítélése napjainkig élesen megosztja a magyar társadalmat. A társadalom megnyerését szolgáló politikai, gazdasági intézkedések a történeti elemzések révén mára jól ismertek. Kádár hatalomtechnikai törekvéseinek mélyebb rétegei, személyes dimenziói azonban részben még feltáratlanok. Pedig az 1956 utáni politikai, társadalmi, gazdasági folyamatok szempontjából nem tekinthető lényegtelennek, hogy kik voltak, akikkel a megújuló hatalomgyakorlási mód jegyében a pártállami vezetők párbeszédet kezdtek. Kiket tekintettek a nép képviselőinek, kiknek a közvetítésével próbáltak alkut kötni a magyar társadalommal? Milyen út vezetett addig, amíg az 1956-os forradalom leverése után öt évvel elhangozhatott, a kádárizmus jelszava, a bibliai mondást kifordító aki nincs ellenünk, az velünk mottó? A kötet szerzője mindezt a hatalom birtokosai, a magyar kommunisták, illetve Kádár János politikája felől értelmezi. Elemzéséhez a kül- és belpolitikai rövid, illetve hosszú távú folyamatok bemutatása mellett, eddig nem publikált, elsősorban titkosszolgálati dokumentumokat is felhasznál.

 

forrás: http://www.libri.hu/konyv/tabajdi_gabor.kiegyezes-kadarral.html

 


Bereményi Géza: Jézus újságot olvas

Bereményi Géza - Jézus újságot olvas

KATALÓGUS

"Új volt minden a világban, mert gyerek voltam. A fazék fényesre súrolva állt a tűzhelyen, a sámlira fellépve pirosában magamat láttam tükröződni. Borulni kezdett a sámli. Elestem. Felálltam. Körbejártam a lakásban, amit nemrég rám zártak a felnőttek, hogy elfussanak a dolguk után. És bent a szobában megint csak a saját képembe ütköztem a padlóig ereszkedő tükörben. Hosszan összenéztem vele. Akkor kezdődött. Az arcom egyszer csak pirosra változott, a szemem nagy lett és ragyogó. Ez tetszett nekem. Majd idegen erők jelentkeztek. Öklendeznem kellett, hajlonganom, és amikor feltudtam egyenesedni, ugató köhögés tört rám, és legörnyedtem, rohanni kezdett felém a padló. Puhán estem el. Rábíztam magam." Részlet a könyvből

 

forrás: http://www.libri.hu/konyv/jezus-ujsagot-olvas.html

 


Háy János: Napra jutni

Háy János: Napra jutni

KATALÓGUS

 

A Holdon nem lakik senki és az ég is teljesen üres, mint a tévé
Van benne apa, anya, nagymama, nagyapa, s persze főként egy kisgyerek. Vannak benne helyszínek, ovi, iskola, udvar, határ, földek, otthon, egy kerítés a posta előtt. Vannak benne tárgyak, ágy, asztal, tévé, járda. Vannak benne állatok, kacsák, libák, tyúkok, kakasok, disznók, két kutya, Matyi és Csöpi és más falusi házőrzők. Vannak benne emberek, szomszédok, tanárok és tanítónénik, osztálytársak, külföldi rokonok (csehszlovákok), apa barátai és más falusi lakosok. Vannak benne érzelmek (de még mennyi), álmok, vágyak és különböző valóságok. Minden épp ott van, ahol lennie kell, s amikor elindul a főszereplő, hogy bejárjon egy darabot ebből a tájból, megszületik egy történet. Harminchatszor indul útnak, és harminchat történet születik. Aztán a végén a többi főszereplő is elindul, hogy átjárja a maga hosszabbra nyúló életét. Ez a négy élet úgy veszi körül harminchat társát, ahogy a kerítés zárja az udvart a házhoz, ahogyan a góré fenyőlécei tartják össze a bedobált kukoricacsöveket. Hát ilyen ez a könyv, meg még másmilyen is, olyan, mint amikor a friss bukta szaga kicsúszik a félig nyitott konyhaablakon. Olyan, mint amikor az orrunkat követve megyünk vissza a múltba. Amikor az emlékek és az érzések úgy kapaszkodnak össze, ahogyan az anya szorítja magához a gyerekét.

 

forrás: http://bookline.hu/product/home.action?id=269974&type=22&_v=Hay_Janos_Napra_jutni

 


Katicabogárka: Mondókák apróságoknak

Gönczöl Andrea(Összeáll.) - Katicabogárka

KATALÓGUS

Katalinka, szállj el, jönnek a törökök! Sós kútba tesznek, onnan is kivesznek, kerék alá tesznek, onnan is kivesznek! Ihol jönnek a törökök, mindjárt utolérnek!

 

forrás: http://www.libri.hu/konyv/katicabogarka.html

 


CENTI és a Csicseri bolt

Centi és a Csicseri bolt

KATALÓGUS

Centi a legalacsonyabb az osztályban. Ez önmagában is elkeserítő, de még csúfolják is emiatt. És otthon? Hát ott sem fenékig tejfel az élet: az apukája a világot járja, a nagymamája meg folyton prédikál neki. Ráadásul a boltban nem tud fizetni, mert lyukas nadrágzsebéből kipotyogott a pénz. A térről hazafelé igyekezve furcsa kis üzletre lesz figyelmes ott, ahol azelőtt csak egy vakablak ásítozott. A Csicseri-boltban különös barátkora lel, és olyasmik történnek vele, amiket álmában sem képzelt volna.

Marék Veronika, Tarbay Ede és Urbán Gyula „hatkezes meseregényt” írt. Egyikük elkezdte, majd felváltva szőtték tovább a történetet fordulatról fordulatra. Radnóti Blanka pedig most új illusztrációival új életre keltette Centit, aki a végére elfeledkezik rossz kedvéről. Sőt, talán még meg is nő egy picit?

 

forrás: http://www.mora.hu/konyv/centi-es-a-csicseri-bolt

 


Perlai Rezsőné: Az óvodáskor fejlesztőjátékai

KATALÓGUS

 

Az egészségesen fejlődő gyermek lételeme a játék. Az általunk tervezett és szervezett játékok folyamata vonzó elsősorban számukra, az abban rejlő szabály megértése, vállalása. A teljesítés eredményessége olyan pozitív érzelmeket válthat ki, amelyek révén mindig szívesen vállalkoznak majd az újabb kezdeményezésekre. Egy-egy játék próbára teszi az érdeklődést, a cselekvést, a testi ügyességet, a gondolkodást, az alkalmazkodást, az akaratot.
Játékaink többségét akár egy egész gyermekcsoport is játszhatja egyszerre, egy időben, de fejlesztő hatásuk eredményesebb kisebb létszám esetében. A játékok fejlesztési lehetőségeitől függően választhatjuk ki a csoportból a gyermekeket, de természetesen nem zárunk ki más érdeklődőt sem. Előfordul, hogy egy-egy gyermek fejlesztését szolgáló játékot kezdeményezünk, velük játszunk, de a „kíváncsiskodók” velünk együtt örülhetnek a sikereknek. Sokszor az ilyen „passzív” jelenlét is fejlesztőleg hathat a gyermekre.
 
forrás: http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp;jsessionid=5A4EBD55EB9E78863D0A59E7249EE26D?konyv=10738
 
 

Richard J. Davidson - Sharon Begley: Az agy érzelmi élete

 

KATALÓGUS

Vajon miért van az, hogy egyes emberek nagyon gyorsan helyrerázódnak egy-egy kudarc után, míg másokat sokáig emészt a kétségbeesés? Miért van az, hogy egyesek annyira képesek ráhangolódni másokra, hogy szinte a "veséjükbe látnak", míg mások alig-alig veszik az adást? És miért van az, hogy egyesek szinte mindig feldobottak, mások meg folyton levertek? Az ismert és elismert agykutató, Richard J. Davidson e kérdések megválaszolására az érzelmeink - eredetük, erejük és képlékenységük - egészen új modelljével állt elő.

 

Davidson szerint mindannyiunkat hat alapvető "érzelmi stílus" - a rugalmasság, a szemlélet, a társas intuíció, az öntudatosság, a kontextusérzékenység és a figyelem - határoz meg. Az egyéni érzelmi ujjlenyomatunk ezek egyéni mértékeiből áll össze. Az érzelmi stílusok nem puszta fikciók, mindegyik hátterében jól meghatározható agyi aktivitási minta húzódik meg - ezeket Davidson a laikus olvasó számára is jól érthetően mutatja be.

 

forrás: http://akkrt.hu/1551/tudomany/pszichologia/az_agy_erzelmi_elete#prettyPhoto

 


Réthy Endréné: Befogadás, méltányosság, az inkluzív pedagógia rendszere

KATALÓGUS

Könyvünkben a pedagógiai rendszer elemeit az Inkluziós Index ismeretében, azzal megalapozva, tudatosan dolgoztuk ki, s külön-külön fejezetekben ismertetjük azokat. Szólunk az inkluzív pedagógiai rendszer bevezetésének szükségességéről, a harmadik évezredben még mindig létező előítéletességről. Problématörténeti szemléletben mutatjuk be a gyógypedagógiai intézményrendszer és a gyógypedagógiai tudomány kialakulását, fejlődését. Mindehhez kapcsolódóan felvázoljuk a másság pedagógiai identitását. Áttekintjük az inkluzió pedagógiai koncepciójának elvi, elméleti megalapozását, az ebből következő pedagógiai rendszer fejlesztésének indokait, céljait, elveit, s alkalmazásának helyét és módját kifejtő dokumentumokat. Megvilágítjuk a gyógypedagógia és az inkluzió szemléletének kapcsolat-összefüggését.

 

forrás: http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp;jsessionid=3D9255B89FF3D9844F752CDAF5162D98?konyv=10701

 


Hovánszki Jánosné: Zenei nevelés az óvodában

KATALÓGUS

A szöveggyűjtemény összeállításával az volt a célunk, hogy az óvodapedagógus jelölteknek és az óvodapedagógusoknak a zenei nevelésről alkotott véleményét, metodikai szemléletmódját alakítsuk, színesebbé, nyitottabbá tegyük. Az összegyűjtött, korszerű elgondolásokat tartalmazó, tematikailag csoportosított tanulmányokban vonzó a sokféle egyéniség kisugárzása, szemlélete és szakmaszeretete. A tanulmányokat változtatás, átszerkesztés nélkül emeltük át a szöveggyűjteménybe, megtartva azt a lehetőséget, hogy a szerzők által fontosnak tartott hangsúlyok, kiemelések érzékelhetők legyenek. Többségében a közelmúltban megjelenő írások friss szellemi közeget, az írások egybegyűjtése könnyebb hozzáférhetőséget jelent az érdeklődőnek. Az I. rész „Zenei irányzatok” című blokkban először a Kodály-koncepció többoldalú megvilágításával találkozhatunk. A tanulmányokban gyakran felmerül a zenei köznevelés ama létkérdése, hogy a kodályi örökséget sikerül-e megőrizni, esetleg megújítani. A nagymérvű társadalmi, politikai, gazdasági változás a kodályi kérdéskörön túl egy másfajta attitűdváltást is generál a zenei nevelésben. A hazánkba begyűrűző külföldi zenei nevelési irányzatok és a hazai alternatív zenepedagógiai törekvések létjogosultságát hivatottak bizonyítani a szöveggyűjtemény e részében olvasható tanulmányok.

 

forrás: http://bookline.hu/product/home!execute.action;jsessionid=aaufYJWl+3ErbUpaELXQRA**.Node1?_v=Hovanszki_Janosne_szerk_Zenei_neveles_az_ovodaban_szoveggyujtemeny&id=77928&type=22

 


Barangolás a zene világában

KATALÓGUS

Hisszük, hogy fontos bemutatni azokat az értékeket, melyek megerősítenek bennünket, gyakorló pedagógusokat, hogy sokan, sokféleképpen gondolkodva, ám mégis azonos célok eléréséért dolgozunk: a ránk bízott gyermekek testi és lelki egészségéért, s végső soron a boldogságukért... Ez a kötetünk a zenei nevelés aktuális és örök kérdéseire keresi a válaszokat.

forrás: http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp?konyv=622

 


Perlai Rezsőné: Matematikai játékok óvodáskorban

KATALÓGUS

A gyerekek szeretik használni az eszüket, különösen, ha abban örömüket lelik. Lételemük a játék, de annak szinte minden formája, típusa magában hordozza a gondolkodás igényét. A gondolkodás fejlesztését óvodáskorban elsősorban a játékok, játékos cselekvések segítik. Perlai Rezsőné színes, felhívó jellegű illusztrációkkal, színes ábrákkal készült könyve sokféle játékot, játékos megoldást tartalmaz. Alapötleteket ad, amelyek bővítése, általuk újak kitalálása nyitottságot jelent gyereknek, pedagógusnak, szülőnek egyaránt.
A játékok többsége matematikai jellegű, hiszen a matematika végtelen ötlettára a gondolkodásfejlesztés – és műveletiségén keresztül a tanulás – szempontjából nagyszerű lehetőségeket és értékeket kínál. A gyerekek a játékok révén tapasztalatokat gyűjthetnek önmagukról, más személyekről, dolgokról, jelenségekről, szűk környezetükről. A játék során fölfedeznek matematikai jelenségeket is, miközben bővül ismeretük, szókészletük, alakul társaikhoz, felnőttekhez, környezetükhöz való viszonyuk.
 
 
forrás: http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp?konyv=10723
 
 

Horváthné Csapucha Klára: A kreativitás játékos fejlesztése az óvodában

KATALÓGUS

A gyermekek fejlesztési lehetőségei közül kiemelkedő helyen kell számításba vennünk a vizuális nevelést és a barkácsolást, mert e tevékenységek az óvodai nevelés irányelvei mentén fejtik ki pozitív hatásukat.
Az óvodai nevelési folyamatnak három fontos része van: a tapasztalatszerzés, az elemi általánosítások és a gyakorlás. Ezeket az egymásba fonódó tevékenységeket a gyerekekkel végzett valamennyi nevelési területen megfigyelhetjük és alkalmazzuk, de a vizuális nevelés, a barkácsolás során végzett játékok bizonyulnak a leggazdagabb lehetőségeknek a cselekvéses tapasztalatszerzésre.
Az óvodai vizuális nevelés feladata az esztétikai fogékonyság kialakítása, az esztétikai érdeklődés felkeltése és az, hogy az esztétikai élményeket észrevegyék és befogadják a gyerekek. A barkácsolás tevékenysége ebben is nagy figyelmet igényel a pedagógustól.
A könyv szerzői nagy hangsúlyt fektettek az anyagok csoportosítására, egymással variálhatóságára. Törekedtek az egyszerűségre, hogy minden óvodában meglévő, vagy könnyen beszerezhető anyagokkal dolgozhassunk. Mégis legfontosabb elvük a szép, esztétikai élményt is nyújtó darabok elkészítése volt! Minden technikánál feltüntették a felhasznált eszközöket, kellékeket, mert ez megkönnyíti a pedagógusok tervező munkáját.

 

forrás: http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Szabone_Nemes_Magdolna_Horvathne_Csapucha_Klara_A_kreativitas_jatekos_fejlesztese_az_ovodaban&id=87256&type=22